Reglement van de ‘Stichting Woonservice Complex ‘de Noorderkroon” gevestigd te Roden, geldende voor de periode vanaf 1 januari 2017.

Artikel 1.

A= Dit reglement ontleent zijn bestaansrecht aan artikel L van het vigerende kettingbeding van de ‘Stichting Woonservice Complex ‘de Noorderkroon”.

De ‘Stichting Woonservice Complex ‘de Noorderkroon” beheert het complex ‘de Noorderkroon’, een in een groene omgeving gelegen complex van appartementen en bungalows aan de rand van Roden.

B= In dit reglement wordt verstaan onder:

De stichting de te Roden gevestigde stichting ‘Stichting Woonservice Complex ‘de Noorderkroon’ ’.

Wooneenheid een appartement, een bungalow met erf en tuin, alsmede een garage, behorende tot het complex
van de Stichting.

Eigenaar degene die eigenaar is van een wooneenheid alsmede degene(n) aan wie krachtens een ander
zakelijk recht dan dat van eigendom, het recht van gebruik van een wooneenheid toekomt.

Gebruiker degene die aan een eigenaar het recht van gebruik van een wooneenheid ontleent.

Bewoner degene die als eigenaar of gebruiker een wooneenheid feitelijk in gebruik heeft, alsmede diens
huisgenoten.

Hoofdgebouw het hoofdgebouw met algemene ruimten, behorende tot het complex van de Vereniging van
Eigenaren, gelegen aan de Noorderkroon 100 te Roden.

Bestuur het bestuur van de ‘Stichting Woonservice Complex ‘de Noorderkroon”.

Kettingbeding beding in een overeenkomst waarbij de verbondene zich verplicht de betrokken bepaling op zijn
rechtsopvolger te doen overgaan. Hier verder aangeduid met “kb”.

VVA Vereniging van appartement eigenaren: Woningbouwvereniging ‘Woonborg’, gevestigd te Vries

VVB Vereniging van Bungalowbewoners ‘de Noorderkroon”, gevestigd te Roden

Zorgverlener Zorggroep Drenthe en eventuele rechtsopvolgers.

Artikel 2 (uitwerking van artikel a.kb)

De eigenaar is verplicht bij het onderhoud van erf en tuin, in de ruimste zin des woords, het eigen en “groene” karakter van de Noorderkroon als woongemeenschap voor ouderen te respecteren en bevorderen. Tevens wordt van haar/hem verwacht dat hij/zij bereid is een positieve bijdrage te leveren aan de Noorderkroon en haar bewoners.

Artikel 3 (uitwerking van artikel b. kb).

Het bestuur machtigt de eigenaar om zelf verzekeringen af te sluiten. Van deze verzekeringen dient naast de gebruikelijke inboedel- en opstalverzekeringen in ieder geval een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid deel uit te maken.

Artikel 3 (uitwerking van artikel c. kb).

De voorzieningen van algemene aard bestaan uit de volgende zaken:

A= Collectief te regelen

– Groenvoorziening (inclusief onderhoud Jeu de Boules baan).

– Gladheidsbestrijding

– Instandhouding winkeltje, logeerkamer, ziekenkamer, opbaarruimte

– Gebruik grote en kleine zaal ten behoeve van vergaderingen.

– Kosten stichting

Bij de groenvoorziening en de gladheidsbestrijding op het terrein van de Noorderkroon werkt het bestuur vanwege de ingewikkelde eigendomsverhoudingen op het terrein, samen met woningbouwvereniging Woonborg, de zorgverlener en de gemeente Noordenveld.

Het bestuur heeft de exploitatie van deze twee voorzieningen uitbesteed aan de zorgverlener.

Het bestuur houdt toezicht op de juiste uitvoering van de tussen haar en de zorgverlener gemaakte afspraken en overlegt daartoe periodiek met deze zorgverlener, de vereniging van bungalowbewoners en de vereniging van appartementseigenaren.

Het bestuur draagt zelf zorg voor het financiële reilen en zeilen van de Stichting (fmanciele administratie; contact met de huisbankier (Rabo); accountant en notaris.

B= Individueel te regelen

– Persoonsalarmering en eerste opvang

– Gebruik biljart

– Gebruik van consumpties in het hoofdgebouw

– Weekactiviteiten zoals dag actief, sjoelen.

Het bestuur heeft de exploitatie van deze individueel te regelen voorzieningen uitbesteed aan de zorgverlener.

Het bestuur houdt toezicht op de juiste uitvoering van de tussen haar en de zorgverlener gemaakte afspraken en overlegt daartoe periodiek met deze zorgverlener, de vereniging van bungalowbewoners en de vereniging van appartementseigenaren

Artikel 4 (uitwerking van artikel d. kb)

Eigenaars, gebruikers en bewoners kunnen gebruik maken van de mogelijkheid van verzorging van meer individuele aard, zoals verpleegkundige bijstand, huishoudelijke hulp, de verstrekking van maaltijden, het gebruik van ziekenkamer, logeerruimte en opbaarkamer.

De uitvoering van de bedoelde verzorging is voor de periode 2017-2020 in handen gelegd van Zorggroep Drenthe, verder te noemen de zorgverlener.

Het bestuur houdt toezicht op de juiste uitvoering van de tussen haar en de zorgverlener gemaakte afspraken en overlegt daartoe periodiek met de zorgverlener.

Artikel 5 (uitwerking van artikel f. kb).

De kosten welke samenhangen met de in artikel 3 van dit reglement genoemde collectief te regelen voorzieningen van algemene aard zijn voor de periode een jaar vastgesteld op een bedrag van € 35,00 per maand. Na ommekomst van dit jaar (dus per 1 januari 2018) zal de hoogte van dit bedrag nader worden bezien en eventueel worden bij gesteld.

Dit bedrag van € 35,00 wordt aangewend ten behoeve van:

– Groenvoorziening:

– Gladheidsbestrijding:

– Instandhouding winkeltje, logeerkamer, ziekenkamer, opbaarruimte:

– Gebruik grote en kleine zaal:

– Kosten Stichting:

Nadere specificatie van deze bedragen:

Groenvoorziening

Inspectie door een erkende hovenier van het bomenbestand van de stichting. Dit zal een of tweemaal per j aar geschieden. Bij deze inspectie zullen gevaarlijke bomen en takken worden verwijderd en gesnoeid. Er zullen in principe geen bomen worden gekapt.

De grasgebieden die eigendom zijn van de Stichting zullen in het groeiseizoen (april-oktober) regelmatig worden gemaaid; zulks afhankelijk van de weersomstandigheden.

Gladheidsbestrijding

Het zoveel mogelijk verwijderen van sneeuw en ijs van de stoepen binnen het complex en het strooien van zout of zand op deze stoepen.

Aangezien niet te voorspellen valt hoe vaak de fenomenen sneeuw en ijs en bevriezing zich per jaar zullen voordoen is het niet mogelijk een vast jaarlijks bedrag vast te stellen. De werkzaamheden zullen worden afgerekend op basis van gewerkte uren van personeel van de zorgverlener, zulks tegen het in 2016 geldende uurtarief van Euro 37,50.

Instandhouding winkeltje, logeerkamer, ziekenkamer, opbaarruimte De zorgverlener houdt in het hoofdgebouw deze voorzieningen aan. Bungalowbewoners kunnen daarvan gebruik maken. Indien een bungalowbewoner van een logeerkamer, ziekenkamer of de opbaarruimte gebruik maakt, wordt daarvoor uiteraard door de zorgverlener een bijdrage gevraagd.

Gebruik grote en kleine zaal

Er wordt uitgegaan van een gebruik van grote en kleine zaal van respectievelijk 3 en 10 keer perj aar.

Gebruik boven deze genoemde aantallen wordt extra in rekening gebracht.

Consumpties die in de zalen worden gebruikt zijn uiteraard niet in dit bedrag begrepen en zullen aan de gebruiker in rekening worden gebracht.

Kosten Stichting

Deze kosten bestaan uit de volgende elementen.

-Administrateur: Deze werkt twee dagdelen per week tegen de maximale vrijwilligers- vergoeding.

-Verzekeringen: Wa verzekering.

-Accountant: De stichting hecht eraan om jaarlijks een door een RA-accountant opgestelde jaarrekening te publiceren.

-Kosten juridische bijstand: Omdat enkele bewoners zich schuldig maken aan wanbetaling moet de Stichting een deurwaarder inschakelen. De kosten die dit met zich meebrengt drukken op de begroting van de Stichting.

-Voorziening onvoorziene uitgaven;

Persoonsalarmering en eerste opvang

Via het alarmeringssysteem wordt het personeel van de dienstverlener opgeroepen en neemt dan contact op met degene die alarmeert.

Indien personeel van de zorgverlener daadwerkelijk in actie komt worden de kosten daarvan door de zorgverlener in rekening gebracht conform de “prijslijst per 1 januari 2016”

(bij gevoegd).

De kosten van de individeel te regelen voorzieningen van algemene aard zijn voor rekening van de degene die van deze voorzieningen gebruik maakt

De verrekening van de dienstverlening door de zorgverlener met eigenaars, gebruikers en bewoners die van deze voorzieningen gebruik maken, vindt rechtstreeks plaats tussen betrokkenen en de zorgverlener.

Artikel 6 (uitwerking van artikel g. kb).

De vaststelling van de tarieven voor verzorging van meer individuele aard (verpleegkundige bijstand, huishoudelijke hulp, de verstrekking van maaltijden, gebruik van ziekenkamer, en logeer- en opbaarruimte) vindt ten gevolge van het uitbesteden van deze taken aan de zorgverlener, plaats door deze zorgverlener. Dit onverminderd wettelijke bepalingen.

De verrekening van de dienstverlening door de zorgverlener met eigenaars, gebruikers en bewoners die van deze dienstverlening gebruik maken, vindt rechtstreeks plaats tussen betrokkenen en de zorgverlener.

Artikel 7 (uitwerking van artikel h. kb).

De Stichting brengt aan eigenaars maandelijks een bedrag van € 35,00 in rekening als uitvloeisel van het in artikel 5 van dit reglement bepaalde.

Daartoe wordt maandelijks door de administrateur van de Stichting een nota aan de eigenaren verzonden.

Artikel 8 (uitwerking van artikel k. kb)

De Stichting is opgericht om adequate huisvesting voor ouderen mogelijk te maken en stelt aan het verlenen van toestemming om een bungalow te bewonen daartoe de volgende voorwaarden:

De eigenaar stelt alvorens de bungalow te aanvaarden, middels een schriftelijke verklaring, dat hij kennis heeft genomen van het reglement van de Stichting en dit zal naleven met inbegrip van de daaruit voortvloeiende fïnanciele verplichtingen. De eigenaar kan geen geldig koopcontract sluiten zonder deze getekende verklaring.
De eigenaar dan wel de bewoner van een bungalow heeft een leeftijd van tenminste 55 jaar bereikt. Van deze bepaling kan het bestuur schriftelijk ontheffing verlenen.
De eigenaar c.q. bewoner voert vanuit zijn bungalow geen bedrijfsmatige activiteiten uit die hinderlijk kunnen zijn voor andere bewoners.
De eigenaar c.q. bewoner stalt op zijn erf en op de openbare wegen gelegen nabij zijn bungalow geen voertuigen als dit hinder kan opleveren voor andere bewoners.
Bij het aanbrengen van veranderingen aan woning, erf en tuin houdt de eigenaar c.q. bewoner rekening met de belangen van mede-eigenaren en bewoners en met die van de Stichting.
De eigenaar/ bewoner van een bungalow mag huisdieren houden, voor zover andere bewoners daarvan geen hinder ondervinden.
In ieder geval mogen de volgende dieren niet gehouden worden: – dieren die bij ontsnapping gevaar kunnen opleveren; – reptielen, slangen en amphibien; – hanen.
Artikel 9 (uitwerking van artikel m. kb).

Met wederzijds goedvinden worden geschillen tussen bewoners en de Stichting in voorkomende gevallen voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland.

Dit reglement is vastgesteld op donderdag 17 november 2016, na verkregen instemming van de Vergadering van de Vereniging van Bungalowbewoners van diezelfde datum.

Addendum

Vastgestelde bedragen ten behoeve van de bestrijding van de kosten van de collectief te regelen voorzieningen van algemene aard voor de periode lopend van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.

De genoemde bedragen zijn gerekend per maand

– Groenvoorziening: € 17,00
– gladheidsbestrijding € 2,00
– instandhouding winkeltje, ziekenkamer, opbaarruimte € 4,00
– gebruik grote en kleine zaal € 2,00
– kosten stichting € 10,00

– TOTAAL € 35,00